Privacyverklaring

Den Otter Verhuizingen Den Otter Verhuizingen, gevestigd aan Fennaweg 26, 2991 ZA Barendrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Fennaweg 26
2991 ZA Barendrecht
0180-612900
http://www.den-otter.nl

Missie
Onze missie is dat we een tevreden klant achterlaten als we klaar zijn! Om dat te kunnen bereiken zetten wij goed onderhouden materiaal in en blijven wij investeren; Dat geldt o.a. voor ons wagenpark, de eigen verhuisliften, onze opslagfaciliteiten en onze verhuisdozen. Wij houden daarbij voor ogen een goede kwaliteit te leveren tegen een betaalbare prijs. Daar werken we elke dag voor.

Het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is een belangrijk onderdeel van onze missie.
Vanzelfsprekend houden wij ons aan wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en gaan wij in onze rol van dienstverlener/handelspartner/werkgever vertrouwelijk om met klant-, leveranciers- en sollicitantengegevens.

JMA den Otter is de Functionaris Gegevensbescherming van Den Otter Verhuizingen Hij/zij is te bereiken via Koos@den-otter.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Den Otter Verhuizingen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van klanten, leveranciers, sollicitanten overeenkomstig vastgestelde doeleinden en rechtsgronden die in deze privacyverklaring per onderdeel nader zijn uitgewerkt. De gegevensverwerking en bezwaartermijn zijn beperkt tot wat noodzakelijk is en worden ook per onderdeel aangegeven.

Wij verwerken van klanten en leveranciers de volgende persoonsgegevens:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummers
- Geslacht
- E-mailadres
- IP-adres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@den-otter.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De grondslag voor deze verwerking is de overeenkomst die wij hebben gesloten met klanten en leveranciers.
Wij verwerken persoonsgegevens van klanten en leveranciers ten behoeve van administratieve doeleinden en de uitvoering van de overeenkomst.
De bewaartermijn van de betreffende persoonsgegevens is tijdens de uitvoering van de overeenkomst en aansluitend minimaal 7 jaar op grond van de wettelijke fiscale bewaartermijn.

Den Otter Verhuizingen kan bijvoorbeeld telefonisch contact met u opnemen als u daar via ons contactformulier om heeft verzocht, en/of kan u schriftelijk (per e-mail en/of per post) benaderen indien u telefonisch niet te bereiken bent.

Daarnaast kan Den Otter Verhuizingen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst. Deze bestaat gewoonlijk uit een verhuisovereenkomst en/of bewaarnemingsovereenkomst en/of huurovereenkomst en/of koopovereenkomst.

Geautomatiseerde besluitvorming
Den Otter Verhuizingen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Garantiecertificaat
Het garantiecertificaat maakt deel uit van de Algemene Voorwaarden Voor Verhuizingen 2015 (AVVV 2015) en de verhuisovereenkomst. Met het garantiecertificaat is uw inboedel standaard verzekerd tot een bedrag van € 100.000,--. Voor het aanvragen van een garantiecertificaat verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummers
- Geslacht
- E-mailadres

De bewaartermijn van de hierboven genoemde persoonsgegevens is tijdens de duur van de overeenkomst en aansluitend maximaal 7 jaar op grond van de wettelijke fiscale bewaartermijn.

Toegang bedrijfsterrein en pand
Wij verwerken in het kader van cameratoezicht de volgende persoonsgegevens:

- Camerabeelden van personen en voertuigen

De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang in het kader van beveiliging. 
Wij verwerken persoonsgegevens van werknemers, klanten en leveranciers ten behoeve van de beveiliging van terrein en pand. Het doel is bescherming van medewerkers en bezoekers en het voorkomen van criminaliteit en fraude waaronder diefstal van goederen.
De bewaartermijn van de betreffende persoonsgegevens is maximaal 4 weken. In de situatie dat er een incident is vastgelegd, worden de betreffende beelden bewaard tot het incident is afgehandeld.

Klanttevredenheidsonderzoek
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens als u deelneemt aan ons klanttevredenheidsonderzoek:
- Voornaam
- Achternaam
- E-mailadres

De grondslag voor deze verwerking is het vrijwillig invullen van een klanttevredenheidsonderzoek. Uitslagen van het klanttevredenheidsonderzoek gebruiken wij om derden te informeren over uw ervaringen met de uitvoering c.q. het niveau van onze dienstverlening. De resultaten zijn te lezen op onze website www.klantenvertellen.nl.

De bewaartermijn van de betreffende persoonsgegevens is maximaal 4 weken. Als er een klacht is ingediend, worden de  persoonsgegevens bewaard tot de klacht is afgehandeld.

Sollicitanten
Gegevens rond de sollicitatie naar een functie binnen ons bedrijf worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, namelijk het werven van personeel ten behoeve van het uitvoeren van onze diensten.
Wij verwijderen uw sollicitatiegegevens uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieperiode.

Wij vragen uw toestemming wanneer wij uw sollicitatiegegevens willen bewaren voor een periode van maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure.

Delen van persoonsgegevens met derden

Den Otter Verhuizingen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Den Otter Verhuizingen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics
Den Otter Verhuizingen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Den Otter Verhuizingen te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Den Otter Verhuizingen heeft hier geen invloed op. Den Otter Verhuizingen heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Den Otter Verhuizingen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@den-otter.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Den Otter Verhuizingen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Den Otter Verhuizingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De beveiligingsmaatregelen die wij hebben genomen zijn:
- Wij hebben een geheimhoudingsverklaring voor medewerkers
- Wij hebben een autorisatiebeleid voor medewerkers
- Wij hebben een wachtwoordbeleid
- Wij passen encryptie toe
- Wij hebben een firewall opgezet
- Wij maken regelmatig back-ups
- Wij geven onze medewerkers instructies over ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking
- Wij zien toe op de naleving van de privacywetgeving

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@den-otter.nl

Wijzigingen
Den Otter Verhuizingen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.

Vraag direct een offerte aan